Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van en zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst van en/of tussen AIM Automotive B.V., zoals ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83561684, hierna te noemen: “AIM” en “haar contractspartij”, hierna tezamen te noemen: “partijen”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst direct of indirect verband houdend met, althans voortvloeiend uit de in lid 1 genoemde aanbieding, offerte en/of overeenkomst.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AIM, voor de uitvoering waarvan door AIM derden dienen te worden betrokken.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan na overleg tussen partijen uitsluitend en alleen schriftelijk worden afgeweken. Afwijking kan niet eenzijdig door één van beide partijen worden bewerkstelligd.
 5. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, ofwel van haar contractspartij ofwel van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst (dienen te) worden betrokken, in aanvulling op, dan wel in afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden van AIM, wordt nadrukkelijk door AIM afgewezen. Een eventueel andersluidend beding in de andere algemene voorwaarden doet daaraan niet af en kan deze andere voorwaarden evenmin van toepassing doen zijn.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden hun geldigheid en werking behouden, althans heeft een dergelijke nietigheid en/of vernietiging, niet de nietigheid en/of vernietigbaarheid van de overige algemene voorwaarden tot gevolg.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van de onderhavige algemene voorwaarden, dan wel een onderdeel daarvan, zullen partijen deze uitleggen in de geest van de betreffende bepaling, gelezen in de context van de overeenkomst en de overige onderhavige algemene voorwaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van de (overige) onderhavige algemene voorwaarden.
 8. Indien AIM niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AIM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de auto: een personenauto, bedrijfsauto, althans vergelijkbare en/of aanverwante zaken;
 2. de overeenkomst: de overeenkomst van koop, verkoop, huur, verhuur en/of Financial lease van auto's in de zin van deze algemene voorwaarden, dan wel de overeenkomst van koop en/of verkoop van auto-onderdelen en/of toebehoren, althans enige overeenkomst voortvloeiende uit tussen partijen gemaakte afspraken in het kader van koop, verkoop, huur, verhuur, lease, onderhoud, reparatie, en dergelijke;
 3. de aanbieding: een voorstel tot het sluiten van een overeenkomst, gericht tot de haar contractspartij, huurder, opdrachtgever en/of lessee, vormt een aanbod dat nadrukkelijk vrijblijvend is, althans AIM op generlei wijze bindt, dan wel beoogt te binden;
 4. AIM: degene die in gevolge de overeenkomst een auto verkoopt, verhuurt, dan wel als lessor optreedt, althans degene die auto-onderdelen en/of toebehoren verkoopt;
 5. haar contractspartij: degene, die een auto van AIM koopt, huurt en/of leaset, dan wel auto-onderdelen en/of toebehoren van AIM koopt;
 6. de opdrachtnemer: degene die in gevallen van reparatie en/of onderhoud van een auto, bedrijfsmatig daar uitvoering aan geeft;
 7. de opdrachtgever: degene, die opdracht verleent aan opdrachtnemer voor reparatie en/of onderhoud van een auto;
 8. de garantie: de garantie die door AIM in het kader van de overeenkomst eventueel wordt verstrekt, met inachtneming van hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden daaromtrent is bepaald.
Artikel 3: De aanbieding en/of offerte bij koop, verkoop en lease
 1. leder aanbod is vrijblijvend, althans daaraan kan door haar contractspartij geen recht worden ontleend.
 2. De vrijblijvendheid van het aanbod brengt onder andere met zich mee dat AIM tot het moment waarop er met een wederpartij overeenstemming is bereikt, ondanks lopende gesprekken en/of onderhandelingen, geheel vrij is om gedurende deze gesprekken en/of onderhandelingen een overeenkomst met een derde aan te gaan. Dit recht van AIM lijdt slechts uitzondering indien de wederpartij middels een zogenaamd schriftelijk door AIM aan de wederpartij verstrekte optie voor een bepaalde duur exclusiviteit heeft gegund.
 3. Met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, is een vrijblijvend aanbod, indien en voor zover er bij het aanbod een termijn door AIM is gesteld, slechts geldig gedurende deze termijn. Het aanbod vervalt bij het verstrijken van deze termijn. Het vlijblijvende aanbod laat de bevoegdheid als hiervoor genoemd in artikel 3.2. onverlet.
 4. De aanvaarding van de aanbieding door haar contractspartij is slechts geldig indien deze binnen de hiervoor in artikel 3.3. bedoelde termijn plaatsvindt.
 5. Aanvaarding van de vrijblijvende aanbieding kan alleen geschieden indien de aanvaarding inhoudelijk overeenstemt met het aanbod. Door het aanvaarden van een aanbod dat een kennelijke schrijffout en/of kennelijke vergissing bevat welke voor haar contractspartij kenbaar was, althans behoorde te zijn, komt er geen overeenkomst tussen partijen tot stand.
Artikel 4: De overeenkomst
 1. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van deze schriftelijke overeenkomst wordt een afschrift aan haar contractspartij verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst maakt de overeenkomst niet nietig.
 2. Elke met AIM aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat AIM van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij/opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van AIM. Wederpartij/opdrachtgever zal toestaan dat AIM zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie AIM zich zal wenden tot daarvoor bestemd toetsingsbureau.
Artikel 5: De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst van koop en/of verkoop en/of lease van de auto wordt in ieder geval opgenomen:

 1. een omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, onderdelen en/of het toebehoren;
 2. de (Financial lease) prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop;
 3. de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van de in te kopen auto;
 4. de prijs van onderdelen en/of toebehoren;
 5. bijkomende kosten en afleveringskosten en kosten rijklaar maken;
 6. de vermoedelijke leveringsdatum;
 7. een eventuele verwijzing naar de in een voorkomend geval van toepassing zijnde garantiebepaling(en);
 8. de wijze en het tijdstip van betaling.
Artikel 6: Prijzen
 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting alsmede exclusief alle kosten, waaronder maar niet limitatief kosten rijklaar maken, montage, service, keuring en transport, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen en vastgelegd.
 2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vaste als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto's ten alle tijde doorberekend.
 3. Naast de in artikel 6.1. genoemde wijzigingen mogen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de (niet-vast) overeengekomen prijs van nieuwe auto's worden doorberekend.
 4. Haar contractspartij heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in geval de verhoging van de bedongen prijs door AIM plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen door middel van een aangetekende brief plaats te vinden.
 5. Prijsstijgingen die door AIM worden doorberekend na afloop van de periode van drie maanden, zoals bedoeld in lid 3 sub a, geven de contractspartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging onredelijk is.
Artikel 7: Betaling
 1. De schulden van haar contractspartij/opdrachtgever aan AIM/opdrachtnemer zijn brengschulden. Betaling dient contant voor aflevering van de auto en/of de onderdelen te geschieden of na verrichtte diensten, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door AIM/opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening voor of uiterlijk op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is AIM/opdrachtnemer gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door AIM/opdrachtnemer tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien haar contractspartij/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is AIM/opdrachtnemer gerechtigd dit bedrag met incassokosten en wettelijke rente te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel alle werkelijke gerechtelijke als alle werkelijke buitengerechtelijke kosten. Laatstgenoemde wordt overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten berekend.
Artikel 8: Risico van de auto
 1. De door AIM aan haar contractspartij te leveren auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van AIM.
 2. Een door de contractspartij in eigendom toebehorende auto, die wordt ingeruild tegen een door AIM te leveren auto, dan wel een door AIM in te kopen auto wordt eerst eigendom van AIM nadat de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Tijdens het voortgezet gebruik van de in te ruilen auto door de contractspartij, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en het moment van feitelijke levering aan AIM, zijn alle kosten en eventuele schade voor rekening en risico van contractspartij, waaronder ook schade die het gevolg is van het niet kunnen leveren van een compleet geldig kentekenbewijs, het ontbreken van een geldige Apk-keuring, een geldige verzekering en/of onbetaalde houderschapsbelasting.
Artikel 9: Leveringstermijn
 1. De (leverings)termijn geldt uitsluitend bij benadering en geldt nooit als fatale termijn, tenzij anders tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn, brengt AIM niet in verzuim. Haar contractspartij dient bij overschrijding van een (leverings)termijn AIM uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Indien AIM na ingebrekestelling binnen drie weken niet alsnog heeft geleverd en evenmin een redelijke termijn stelt waarbinnen alsnog de levering kan plaatsvinden, is haar contractspartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10: Annulering
 1. Haar contractspartij is bevoegd om tot het moment van levering van de auto, onderdelen en/of toebehoren, de overeenkomst met AIM te annuleren, ongeacht of AIM in zijn verplichtingen is tekortgeschoten. Annulering kan alleen schriftelijk geschieden.
 2. Schade geleden ten gevolge van de annulering dient door haar contractspartij binnen tien dagen aan AIM volledig te worden vergoed. De schade bedraagt minimaal 15% van de overeengekomen koopprijs van de geannuleerde auto, naast het recht van AIM om daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
Artikel 11: Reparatie en onderhoud

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch of mondeling door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Van de mondelinge opdracht wordt desgewenst een schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever verstrekt. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde factuur aan opdrachtgever verstrekt.

Artikel 12: Stallingkosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden de auto niet heeft afgehaald, kan de opdrachtnemer een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.

Artikel 13: Retentierecht
 1. Opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
  1. opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet volledig voldoet;
  2. opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet volledig heeft voldaan;
  3. opdrachtgever (een) andere opeisbare vordering(en) die voortvloeien uit een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet volledig voldoet.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het door hem uitgeoefende retentierecht.
Artikel 14: Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 15: Garantie
 1. Op gebruikte auto's verleent AIM geen garantie, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Op nieuwe auto's en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
 3. AIM geeft geen garantie op garantie.
Artikel 16: Reparatie- en onderhoudsgarantie
 1. Geen garantie wordt door opdrachtnemer verleent voor reparatie en/of onderhoud, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op een eventueel door AIM verleende garantie, in de zin van lid 1 van dit artikel, vervallen indien:
  1. de opdrachtgever niet 10 dagen na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  3. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichtte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. De contractspartij dient alsdan eerst schriftelijke toestemming van AIM te verkrijgen. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
Artikel 17: Reclame
 1. De contractspartij is verplicht terstond na de feitelijke levering van de auto, grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, AIM terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien haar contractspartij niet binnen 8 dagen na de dag van levering AIM schriftelijk heeft gewezen op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt haar contractspartij geacht met de staat waarin het gekochte is (op)geleverd, in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
 2. AIM dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 3. Enig recht op reclame dat haar contractspartij eventueel zou kunnen doen gelden jegens AIM, vervalt in ieder geval indien:
  1. de gebreken niet binnen de in lid 1 genoemde termijn en/of niet op de daar aangegeven wijze ter kennis van AIM is gebracht.
  2. haar contractspartij AIM geen en/of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
Artikel 18: 0vermacht
 1. AIM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens haar contractspartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop AIM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AIM niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van AIM of van derden daaronder begrepen. AIM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AIM zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. AIM kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel AIM ten tijde van het intreden van ovennacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AIM gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Haar contractspartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 19: Aansprakelijkheid
 1. Indien AIM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, tenzij dit onredelijk is en in strijd is met de wettelijke bepaling van artikel 6:236 BW en artikel 6:237 BW;
 2. AIM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AIM is uitgegaan van door of namens haar contractspartij onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens;
 3. Indien haar contractspartij AIM toestaat, of als haar contractspartij AIM verzoekt, voertuigen te verplaatsen, dan zal AIM niet aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit het verplaatsen van de voertuigen, tenzij AIM hiervoor verzekerd is;
 4. Indien AIM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AIM beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 5. De aansprakelijkheid van AIM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval;
 6. AIM is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie op de website, noch voor schade ten gevolge van een bezoek aan de website. Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van AIM. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet aan AIM gerelateerde sites. AIM is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, noch voor schade ten gevolge van een bezoek aan de gerelateerde websites;
 7. Onder schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AIM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AIM toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover haar contractspartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AIM of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst AIM geleverde blijft eigendom van AIM totdat haar contractspartij alle verplichtingen uit de met AIM gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door AIM geleverde, dat in gevolge lid 1 onder eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Haar contractspartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Haar contractspartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AIM veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is haar contractspartij verplicht om AIM daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht haar contractspartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan AIM ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is AIM gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt haar contractspartij zich er jegens AIM bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval AIM zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft haar contractspartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan AIM en door AIM aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AIM zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 21: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22: Geschillen

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Noord Nederland zittingsplaats Emmen.